Overblijven

Onze school is verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (TSO), ofwel het overblijven. De kinderen hebben de  mogelijkheid om in het schoolgebouw hun meegebrachte boterham(men) op te eten. Dit gebeurt onder begeleiding van een overblijfteam, bestaande uit twee of drie vrijwilligers en coördinator Peter Franken. De vrijwilligers, meestal ouders, hebben hiervoor een cursus gevolgd en moeten een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen.
De kinderen eten in twee groepen. Desgewenst kunnen zij thee of chocomel krijgen op school. Na het eten spelen de kinderen buiten, onder toezicht van de overblijfouders. Als het slecht weer is, spelen de kinderen binnen.
De kosten van het overblijven:
·         Jaarkaart groep 1 t/m 4            € 120,00
·         Jaarkaart groep 5 t/m 8            € 160,00
Als uw kind af en toe overblijft, heeft u de mogelijkheid een 10- of 20- rittenkaart te kopen
·         20-rittenkaart                               €  22,50
·         10-rittenkaart                               €  12,50
Blijft uw kind een enkele keer over dan kunt u een losse kaart kopen
·          Per keer                                       €   1,75
Wilt u tijdig doorgeven wanneer uw kind(eren) moet(en) overblijven? Dit kunt u doen via merijntje@lpsnet.nl of via het ouderportal Digiduif.
Zijn er meer dan twee kinderen uit één gezin die moeten overblijven, dan betaalt u slechts voor twee kinderen.
De mogelijkheid bestaat om het overblijfgeld via de bank over te maken op rekeningnummer NL63 RABO 0136 9003 56, t.n.v. BS Merijntje te Nieuw-Vossemeer o.v.v. naam van het kind en “overblijfgeld”.
 
Schooltijden Voor- en naschoolse opvang Vakantierooster Oudervereniging Medezeggenschapsraad Het ouderpanel

Lowys Porquin